f2fs-zstd,2G,134174,99,1065990,48,1071402,73,136380,99,1421066,71,+++++,+++,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++ f2fs-zstd,2G,134985,99,1188957,45,1185268,73,134988,99,1993551,73,+++++,+++,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++ f2fs-zstd,2G,132174,99,1225373,44,1174148,73,135093,99,1565113,71,+++++,+++,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++ f2fs-zstd,2G,132835,99,1103057,52,1141888,80,135922,99,1475650,71,+++++,+++,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++ f2fs-zstd,2G,134683,99,1200800,44,1105503,69,140921,99,1439197,73,+++++,+++,16,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++,+++++,+++